Guds rike på jorden

enligt uppenbarelseboken

 

Förord

I. Inledning

1. Luthers tolkningsförsök
2. Ett nytt försök!
3. Och vad fann jag?

II. Bokens innehåll avslöjat

A. Bokens inledning

1. Introduktion Kap. 1
2. Bokens användning Kap. 2,3

B. Bokens avhandlingsdel

1. Himmelriket Kap. 4
2. Offerlammet Kap. 5
3. Innebörden av Kristi offer 6-8:1
4. Evangeliet 8:2-10:11
5. Guds lag Kap. 11
6. Striden om evangeliet Kap. 12
7. Syndafallets frukter Kap. 13
8. Läran Kap. 14
9. Läran om Kristi offer Kap. 16,16
10. Läran om otron Kap. 17,18
11. Läran om frälsningen Kap. 19
12. Läran om evangeliet Kap. 20
13. Läran om Kristi rike 21-22:5

C. Bokens efterskrift 22:6-21

III. Jämförelse med Luthersk tradition


IV. Textförklaring

A. Inledning

1. Introduktion

a. Upphovsman, adressat och innehåll 1:1
b. Offentliggörande 1:2
c. Behovet 1.3
d. Guds hälsning genom Johannes 1:4-8
e. Om bokens ändamål 1:9-11

f. Ämne och framställningssätt 1:12-20

2. Undervisning om bokens användning

a. Uppmuntran i Kristi kärlek (Efesus) 2:1-7
b. Förmaning till trohet i läran (Smyrna) 2:8-11
c. Uppfordran till strid mot satan (Pergamus) 2:12-17 d. Varning för världens väsen (Tyatira) 2:18-29
e. Maning att styrka det svaga (Sardes) 3:1-6
f. Maning att hålla fast vid Jesu lära (Filadelfia) 3:7-13
g. Maning att söka Andens ljus (Laodicea) 3:14-22

B. Bokens avhandling

1. Himmelriket

a. Inledning 4:1-2a
b. Rikets struktur 4:2b-11

2. Offerlammet 5:1-14

3. Innebörden av Kristi offer

a. om Jesus själv, (första sigillet) 6:1-2
b. om djävulens makt, (andra sigillet) 6:3-4
c. om lagens omutlighet och 6:5
d. om nådens helighet, (tredje sigillet) 6:6
e. om dödens makt genom synden, (fjärde sigillet) 6:7-8
f. om köttets ofullkomlighet, (femte sigillet) 6:9-10
g. om den falska kristenheten, (sjätte sigillet) 6:12-17
h. om frälsningen (sjunde sigillet) 7:1-8:1

4. Evangeliet

a. Evangeliet är ett glatt budskap 8:2-5
b. Evangeliet avslöjar synden (basunerna 1-4) 8:6-13
c. Evangeliet avslöjar otron (femte basunen) 9:1-12
d. Evangeliet dödar otrons sinne (sjätte basunen) 9:13-21
e. Guds plan fullbordad i evangeliet (sjunde basunen)10:1-7
f. Evangeliet erbjuds oss 10:8-11

5. Guds lag

a. Lagen är rättfärdighetens mått 11:1-2
b. Lagens verk 11:3-14
c. Kristus är lagens fullbordan 11:15-19
6. Striden om evangeliet
a. Kristi församling strider mot Satan 12:1-9
b. Kristi församlings seger och satans nederlag 12:10-18

7. Syndafallets frukter

a. Världens ande 13:1-10
b. Köttets fallna väsen 13:11-18

8. Lärans användning

a. Läran är församlingens bekännelse 14:1-5
b. Lärans innebörd 14:6-20

9. Läran om Kristi offer

a. Kristi offer förkunnas av Guds folk 15:1-4
b. Kristi offer är evangeliets kärna 15:5-8
c. Kristi offer var ett uppbärande av lagens dom 16:1-7
d. Kristi offer ger honom domsrätt 16:8-21

10. Läran om otron

a. Otrons förekomst och kännetecken 17:1-6
b. Otrons väsen 17:7-18
c. Domen över otron 18:1-24

11. Läran om frälsningen

a. Guds verk genom Sonen 19:1-10
b. Guds verk genom Anden 19:11-21

 12. Läran om evangeliet

a. Evangeliet hindrar satan 20:1-3
b. Evangeliet ger domsrätt åt Guds folk 20:4-10
c. Evangeliet dömer 20:11-15

13. Kristi rike

a. Rikets grund 21:1-8
b. Rikets beskaffenhet 21:9-27
b. Rikets livsnerv 22:1-5

C. Bokens efterskrift

a. Om budskapets allvar 22:6-15
b. Sluthälsningar 22:16-21

V. Bilagor

1. Litteratur
2. Symboler
3. Sammanställning av tolkningen